Page 3 - Festskrift100
P. 3

DMF Fyns Stift’s 100 års jubilæum

  ”I mange Aar stod de fynske Landsbymusikere i et alt andet end godt Forhold til
  hinanden, ja stod endog meget skarpt overfor hinanden. Man slog sig sammen i Hold
  og påbegyndte en Konkurrence af en absolut skadelig Art. Konkurrencen gik ud på
  at undergaa hinanden i Pris og ad den Vej forskaffe sig en større Kundekreds.

  Men to Ting, som i denne Konkurrence var af en ufordragelig og nedbrydende
  Natur, skal her nævnes:
  1. At naar man skulle levere billig Musik (altsaa stort Orkester til smaa Penge)
  kunde der gennemgaaende kun stilles daarlige kræfter til Assistance - og af samme
  Grund tog fynske Landsbymusikeres Præstationer en alt andet end god Retning.
  2. Skal et Menneske præstere virkelig god og veludført Musik, kræves der en Ud-
  dannelse, som ikke er billig. Repertoire er også dyrt at anskaffe. Gaar man ud fra, at
  man af Musikken skulde danne sig en Levevej, som nogenlunde kunde udholdes, og
  samtidig faa betalt lidt af paa Omkostninger, gerne fra Læretiden, saa var det jo lige-
  saa forkert at trykke Priserne nedad, ja næsten omdanne dem til et rent Minimum.
  Af ovennævnte Grunde kom det lidt efter lidt til at staa klart for de enkelte virkelige
  Musikere, at noget maatte der foretages i Sagen for at forbedre Tilstandene.
  I Foraaret 1915 udsendte Musiker L. Chr. Jensen, Højby, Indbydelse til en Del
  Musikere om et Møde, som skulde afholdes på Ringe Hotel den ______1915. Paa
  dette Møde, der var besøgt af 25 Musikere, blev der nedsat en Kommite på 7 Med-
  lemmer, som skulle arbejde videre på Sagen.
  Denne Kommite bestod af følgende : L. Chr. Jensen, Højby - Laurits Hansen,
  Allested - Waldemar Mikkelsen, Nr. Søby - Lars Larsen, Fjellerup - H. A.
  Mortensen, Ringe - Th. Lilau, Eskildstrup - H. Chr. Rasmussen, Stenstrup (sidst-
  nævnte overværede dog ingen af de følgende Møder)
  Kommiteen afholdt 3 møder, hvor der blev lavet Udkast til Love og Priskurant.
  Et Cirkulære, indeholdende Indbydelse til konstituerende Generalforsamling blev
  derpaa udsendt.

  1. August afholdtes den forudanmeldte Generalforsamling og var besøgt af 40
  Landsbymusikere. Efter en del Forhandling frem og tilbage, blev Foreningen startet
  med et antal af 25 Medlemmer.
  1. September traadte Love og Priskurant i Kraft og Foreningen begyndte sin Virk-
  somhed med et Antal Medlemmer, der i løbet af August var steget til 59.”

                   Fra første blad i foreningens første forhandlingsprotokol fra 1915
   1   2   3   4   5   6   7   8