Page 6 - Festskrift100
P. 6

I de første år var det ikke ualmindeligt, at man måtte indkalde til ekstraordinær gene-
ralforsamling på grund af for få deltagere til den ordinære. Faktisk havde man i forvejen
besluttet, hvornår den ekstraordinære generalforsamling kunne afvikles, ofte på et senere
tidspunkt samme dag, og at den ville være beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlem-
mer, der mødte op.

Et tilbagevendende punkt på bestyrelsesmøderne var at tage aktion over for musikere, der
ikke spillede til den aftalte minimumsbetaling, eller måske spillede sammen med ikke-or-
ganiserede musikere. Ofte blev musikeren idømt en bøde på typisk 15-25 kr. I den yderste
konsekvens kunne man true med blokade af musikeren og blokade af spillestedet.

I 1920 indledtes forhandlinger med Faaborg og Svendborgs orkesterforeninger om en
blokering af virksomheder, der benyttede uorganiserede musikere.

6. september 1921 indgåes overenskomst mellem Dansk Musiker Forbund og Sydfynske
Musikerforening.

På generalforsamlingen den 6. september 1926 besluttedes det at ændre foreningens navn
fra Sydfynske Musikerforening til Fyns Stifts Landmusikerforening.

På generalforsamlingen den 5. september 1927 blev der fremsat forslag om indlemmelse
af FSLM i Danske Musikeres Landsforbund. Efter en meget lige afstemning faldt valget
ud til forslagets fordel.

I 1937 blev der fremsat forslag om at få indført ensartede tariffer mellem de forskellige
afdelinger på Fyn.

I 1937 behandlede bestyrelsen en henvendelse om musik til wienerbørnenes afskedsfest.
Da det var et ønske at få to uorganiserede musikere til at spille, måtte bestyrelsen med-
dele, at dette ikke kunne lade sig gøre.
For alligevel at være imødekommende tilbød bestyrelsen, at medlemmer af bestyrelsen
ville spille gratis til festen, hvis det var ønskeligt. Dette tilbud blev modtaget med stor
glæde, og efterfølgende fik bestyrelsen en stor tak for at have givet wienerbørnene en stor
oplevelse før deres hjemrejse til Wien.

Optagelsesprøver
I alle årene indtil nu var det almindeligt, at man skulle til optagelsesprøve, før man kunne
blive optaget i forbundet. Prøverne foregik oftest på Ringe Hotel, og det var bestyrelsen
der tog stilling til, om ens evner berettigede til at blive optaget. De fleste bestod den første
prøve, men enkelte måtte modtage den besked, at deres evner ikke rakte til optagelse. De
var dog velkomne til at komme igen til en ny prøve.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11